วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


ตารางที่ 1 บทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1

ความผิด
บทกำหนดโทษ
มาตรา
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 15
จำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งล้านบาท ถึงห้าล้านบาท
มาตรา 65 วรรค 1
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย
ประหารชีวิต
มาตรา 65 วรรค 2
 • ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณยาเสพติดไม่ถึงปริมาณที่กำหนด ตามตารางที่ 1.1
จำคุกตั้งแต่ 4 ปี - 15 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 80,000 - 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 65 วรรค 3
 • ผลิตโดยการแบ่งบรรจุ หรือรวมบรรจุ และมีปริมาณยาเสพติดไม่ถึงปริมาณที่กำหนด ตามตารางที่ 1.1 เป็นการกระทำเพื่อจำหน่าย
จำคุกตั้งแต่ 4 ปี - ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 400,000 - 5,000,000 บาท
มาตรา 65 วรรค 4
 • จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย และมีปริมาณยาเสพติดไม่ถึงปริมาณที่กำหนด ตามตารางที่ 1.1
จำคุกตั้งแต่ 4 ปี - 15 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 80,000 - 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 66 วรรค 1
 • จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์
ตั้งแต่ปริมาณที่กำหนด ตามตารางที่ 1.1  แต่
  - ไม่เกิน 20 กรัม
จำคุกตั้งแต่ 4 ปี - ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 400,000 - 5,000,000 บาท
มาตรา 66 วรรค 2
  - เกิน 20 กรัมขึ้นไป
จำคุกตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่หนึ่งล้าน - ห้าล้านบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา 66 วรรค 3
 • ครอบครอง โดยไม่ได้รับอนุญาต และมีปริมาณยาเสพติด ไม่ถึงปริมาณที่กำหนด ตามตารางที่ 1.1
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 67
 • ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57
จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 91
 • ผู้ใดยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 5 ปี
หรือ ปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 93/1 วรรค 1
 • ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขืนใจ ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ต้องระวางโทษเป็น 2 เท่าของโทษที่กฎหมายบัญญัติไว้
สำหรับความผิดนั้น
มาตรา 93/2

ตารางที่ 1.1 การผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ตามปริมาณดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย (ตามมาตรา 15 วรรค 3)

ชื่อยาเสพติดให้โทษ
มีปริมาณคำนวณ เป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต
หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่
จำนวนหน่วยการใช้
หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต
1. เด็กซ์โตรไลเซอร์ไยด์ หรือ แอล เอส ดี
0.75 มก.ขึ้นไป
15 หน่วยการใช้ขึ้นไป
300 มก.ขึ้นไป
2. แอมเฟตามีน หรืออนุพันธ์แอมเฟตามีน
375 มก.ขึ้นไป
15 หน่วยการใช้ขึ้นไป
1.5 กรัม ขึ้นไป
3. ยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 นอกจาก (1) และ (2)
3 กรัม ขึ้นไป
-
-

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

ความผิด
บทกำหนดโทษ
มาตรา
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 16
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท
มาตรา 68 วรรค 1
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน
จำคุกตั้งแต่ 20 ปี - ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 2,000,000 - 5,000,000 บาท
มาตรา 68 วรรค 2
 • ครอบครอง อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 69 วรรค 1
 • จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 17
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 69 วรรค 2
 • จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ไม่ถึง 100 กรัม
จำคุกตั้งแต่ 3 ปี - 20 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 60,000 - 400,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 69 วรรค 3
 • จำหน่าย หรือครอบครองเพื่อจำหน่าย ซึ่งมอร์ฟีน ฝิ่น หรือโคคาอีน มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 100 กรัมขึ้นไป
จำคุกตั้งแต่ 5 ปี - ตลอดชีวิต
และปรับตั้งแต่ 500,000 - 5,000,000 บาท
มาตรา 69 วรรค 3
 • ผู้ได้รับใบอนุญาตจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ตามมาตรา 17 กระทำการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือวรรคสาม
จำคุกไม่เกิน 5 ปี
และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 69 วรรค 4
 • ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 58
จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 3 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 10,000 - 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 91
 • ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังประทุษร้าย ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพ
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 1,000,000 บาท
มาตรา 93
 • ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
จำคุกตั้งแต่ 1ปี - 5 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 20,000 - 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 93/1 วรรค 1

ยาเสพติดให้โทษประเภท 3

ความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตรา

 • ผลิต หรือนำเข้า โดยมิได้รับอนุญาต
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 20
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 3 ปี
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 300,000 บาท
มาตรา 70
 • จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือส่งออก โดยมิได้รับอนุญาต โดยมีจำนวนยาเสพติดให้โทษ ไม่เกินที่กำหนดตาม มาตรา 20 วรรค 4
จำคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 71 วรรค 1
 • จำหน่าย ครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือส่งออก โดยมิได้รับอนุญาต โดยมีจำนวนยาเสพติดให้โทษ เกินจำนวนตามมาตรา 20 วรรค 4 
จำคุกไม่เกิน 2 ปี
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
มาตรา 71 วรรค 2
 • นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 22
(ผู้รับอนุญาตจะต้องได้รับใบอนุญาตทุกครั้ง ที่มีการนำเข้า หรือส่งออก)
จำคุกไม่เกิน 1 ปี
และปรับไม่เกิน 100,000 บาท
มาตรา 72
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(1)
จำคุกตั้งแต่ 3 ปี - 20 ปี
และปรับตั้งแต่ 300,000 - 2,000,000 บาท
มาตรา 82
 • จำหน่ายซึ่งยาปลอม อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(1)
จำคุกไม่เกิน 5 ปี
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท
มาตรา 83
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(2) หรือ (3)
จำคุกไม่เกิน 3 ปี
หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 84
 • จำหน่ายซึ่งยาผิดมาตรฐาน หรือเสื่อมคุณภาพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(2) หรือ (3)
จำคุกไม่เกิน 1 ปี
หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 85
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก ซึ่งยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือเพิกถอนทะเบียนตำรับยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(4) หรือ (5)
จำคุกไม่เกิน 5 ปี
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท
มาตรา 86
 • จำหน่ายยาที่มิได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา หรือเพิกถอนทะเบียนตำรับยา อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 39(4) หรือ (5)
จำคุกไม่เกิน 3 ปี
และปรับไม่เกิน 300,000 บาท
มาตรา 87
 • ผู้รับอนุญาตฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ตามมาตรา 20
ผู้อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้ โดยมีกำหนดครั้งละไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
มาตรา 52

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

ความผิด
บทกำหนดโทษ
มาตรา
 • ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 10 ปี
และปรับตั้งแต่ 20,000 - 200,000 บาท
มาตรา 73 วรรค 1
 • ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย
ตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป
จำคุกตั้งแต่ 1 ปี - 15 ปี
และปรับตั้งแต่ 100,000 - 1,500,000 บาท
มาตรา 73 วรรค 2
 • ครอบครอง
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 74

ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ความผิด
บทกำหนดโทษ
มาตรา
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออก อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 26
จำคุกตั้งแต่ 2 ปี - 15 ปี
และปรับตั้งแต่ 200,000 - 1,500,000 บาท
มาตรา 75 วรรค 1
 • ผลิต นำเข้า หรือส่งออกพืชกระท่อม
จำคุกไม่เกิน 2 ปี
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
มาตรา 75 วรรค 2
 • ครอบครอง
จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 76 วรรค 1
 • ครอบครองพืชกระท่อม
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 76 วรรค 2
 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีจำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม
จำคุกตั้งแต่ 2 ปี - 10 ปี
หรือปรับตั้งแต่ 40,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 76/1 วรรค 1
 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย โดยมีจำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป
จำคุกตั้งแต่ 2 ปี - 15 ปี
และปรับตั้งแต่ 200,000 -1,500,000 บาท
มาตรา 76/1 วรรค 2
 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายพืชกระท่อม โดยมีจำนวนไม่ถึง 10 กิโลกรัม
จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 76/1 วรรค 3
 • จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายพืชกระท่อม โดยมีจำนวนตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไป
จำคุกไม่เกิน 2 ปี
และปรับไม่เกิน 200,000 บาท
มาตรา 76/1 วรรค 4
 • ผู้ใดเสพ อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 57
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 92 วรรค 1
 • ผู้ใดเสพพืชกระท่อม
จำคุกไม่เกิน 1 เดือน
หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท
มาตรา 92 วรรค 2
 • ยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นเสพ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 93/1 วรรค 2
บทกำหนดโทษนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากหนังสือ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น